Junta Electoral

President: Adriàn Benet Prats (president)

Representant de mestres Rosa Maria Girbes Iranzo (secretària)

Suplent: David Ulloa Martinez

Representatn de famílies Laura Boria Gòmez

Suplent: Lidia Perez Herrera

Administració: Ajuntament de Benavites

 

Article 7.2 DECRET 93/2016.  En els centres públics la junta electoral estarà composta per la Direcció del centre, que exercirà la Presidència, una persona en representació del professorat, que actuarà amb funcions de Secretaria, una en representació de les famílies, una en representació del personal d’administració i serveis i una de l’alumnat en els centres en què aquest sector estiga representat amb veu i vot. Totes les persones titulars de la junta electoral, a excepció de la Presidència, seran elegides per sorteig entre les ixents del consell escolar i en cas de no ser possible, s’elegiran per sorteig entre les inscrites en el cens. Les suplències seran elegides per sorteig entre les persones inscrites en els censos corresponents. Quan per causa justificada, alguna de les persones elegides per sorteig no puga formar part de la junta electoral, podrà formar-ne part la persona voluntària del sector corresponent, sempre que reunisca els requisits necessaris. Si hi ha més d’una persona voluntària, es dirimirà per sorteig. D’altra banda, en els centres on l’única persona docent siga la titular de la direcció, exercirà les funcions de la Secretaria una de les altres persones integrants de la junta, designada per elles.