NORMATIVA BANC DE LLIBRES

 1. El banc de llibres és un sistema de gestió de llibres de text i lectura destinat a l’ús per part de l’alumnat del CRA Benavites Quart de les Valls, de manera que supose un estalvi per a les famílies participants del programa.
 2. Participar en el programa del banc de llibres implica l’acceptació de totes les normes atenent-se a les avantatges i compromisos que es detallen.
 3. El contracte té una validesa anual i és de caràcter voluntari. Així i tot si un mateix alumne participa en el programa de banc de llibres més de quatre anys, passa a ser participant actiu i es compromet a continuar en el programa fins acabar l’escolarització. La renovació és automàtica quan s’abona la quota de l’any següent.
  1. Aquesta clàusula pot quedar anul·lada davant una causa justificada.
  2. Aquesta clàusula queda anul·lada per trasllat de centre, al finalitzar un curs escolar.
 4. La gestió de la recollida i custodia dels diners, així com dels contractes estarà a càrrec de l’Associació del Banc de llibres amb el suport de la direcció del centre.
  1. Una volta finalitzada tota la recollida de diners i contractes es podran dipositar en la direcció del centre per la seua custòdia al llarg del curs.
  2. Si no es fera el punt 4.1 es remetrà un llistat dels alumnes participants en el programa.
  3. També si no es fera el punt 4.1 s’emetran informes periòdics del balanç econòmic i del romanent de diners del programa.
 5. El programa Banc de Llibres tindrà un fons econòmic per a la compra dels llibres des de diferents fonts:
  1. Aportacions dels socis amb la quota anual.
   1. Aquesta quota és anual i variable, calculada a partir de les necessitats de l’aulari corresponent del CRA i les ajudes o subvencions aconseguides.
   2. Ajudes i subvencions d’Ajuntaments, Conselleries i altres organismes oficials.
   3. Donacions d’Empreses i particulars.
   4. Rifes, loteries o altres fons d’ingressos, si així es decidira.
 6. Tot el programa de Banc de llibres està dirigit per una Comissió mixta que està formada, almenys, pels següents representants:
  1. Direcció del centre
  2. Mestres dels dos aularis
  3. Representants de les famílies
  4. Ajuntaments
   • Com que la composició dels membres de la comissió del programa del banc de llibres es semblant als membres del Consell Escolar, podria considerar-se la possibilitat que aquest òrgan col·legiat dirigira el programa.
 7. Missions de la Comissió de Banc de llibres:
  1. Elaborar i modificar les normes i compromisos del banc de llibres
  2. Coordinar el funcionament del Banc de llibres dels aularis perquè mantinguen uns mateixos criteris.
  3. Resoldre conflictes i demandes dels usuaris del Banc de llibres
  4. Informar-se i gestionar ajudes i subvencions possibles per al banc de llibres
  5. Aconseguir ajudes o patrocinis privats o personals per al Banc de llibres
 8. Dins del programa del banc de llibres entren tots els llibres d’ús per par de l’alumnat en qualsevol idioma que s’impartisca al CRA (castellà, valencià i anglès):
  1. Llibres de text amb caràcter no destructiu, es dir: No destinats a escriure en el mateix llibre, be siga pel seu propi disseny o per l’ús establit des del claustre.
  2. Llibres de lectura
  3. Llibres de consulta (enciclopèdies, diccionaris…)
  4. Col·leccions educatives
  5. Qualsevol altre tipus de llibre o material manipulatiu destinat a l’ús de l’alumnat.
  6. Tabletes i llicències de llibres digitals.
 9. Els llibres que s’integren dins del programa de Banc de llibres seran propietat de l’AMPA de l’aulari corresponent, custodiats a l’aulari i s’etiquetaran de la següent manera:
  1. Tots el llibres del banc tindran el segell del CRA Benavites Quart de les Valls, identificant l’aulari al que corresponen.
  2. També figurarà el número de registre d’entrada al banc de llibres i la data.
  3. En els llibres de text, d’ús individual, figurarà el curs i un número d’ordre. Així s’assignarà a l’alumne del curs i número d’ordre de llista corresponent.
 10. Ús dels llibres del Banc de Llibres.
  1. Tots els socis tenen dret a d’utilització de la totalitat dels llibres que formen part del banc de llibres.
  2. Els llibres de text d’ús individual i les tabletes, s’estableixen amb una vida útil de quatre anys (segons normativa) i els usuaris s’identifiquen pel número d’ordre de la llista que correspondrà al número que figura en el llibre. Així els usuaris es comprometen a cuidar el material, aplicant-se les següents sancions pel mal ús.
   1. Un 90% del valor del llibre el primer any des de la seua incorporació al banc de llibres.
   2. Un 70% del valor del llibre el segon any des de la seua incorporació al banc de llibres.
   3. Un 50% del valor del llibre el tercer any des de la seua incorporació al banc de llibres.
   4. Un 30% del valor del llibre el quart any des de la seua incorporació al banc de llibres.
   5. Un 10% del valor del llibre si té més de quatre anys des de la seua incorporació al banc de llibres.
  3. Les tabletes, els llibres d’ús comú, lectura i consulta així com les col·leccions s’utilitzem de manera puntual dins de l’escola i també amb un sistema de préstec, gestionat pel mestre tutor on, en cas de mal ús, es poden aplicar les mateixes sancions que al punt 10.2
 11. Els socis participants del banc de llibres poden reduir l’abonament de quota anual per incloure’s al programa fent aportacions materials (llibres) que seran valorades per la Comissió Mixta del Banc de llibres.
 12. Els socis participants poden fraccionar l’abonament de la quota per facilitar d’incorporació.
 13. Els socis participants del Banc de llibres que siguen baixa del Centre durant el curs escolar, no tindran dret a una compensació econòmica ni material per abandonar el programa.
 14. La incorporació al banc de llibres es realitza durant el mes de juny i juliol del curs anterior, fent-lo coincidir amb el període de matrícula.
 15. Tots els conflictes i acords no inclosos en aquest contracte seran resolts per la Comissió Mixta de Banc de libres composta per Famílies, professorat, alumnat i equip directiu del CRA.

 

Llistat de material que pertany al banc de llibres i al que tenen dret d’ús tots els socis.