Aspecte organitzatiu inclòs en la PGA del curs 2016 2017:

 

En el document que regula els deures en el CRA Benavites Quart de les Valls i incorporat al PEC en el tercer trimestre del curs 2015 2016 i d’aplicació a partir del curs 2106 2017. Figura aquest aspecte:

“Els tutors s’encarregaran d’assabentar-se que tan alumnes com famílies
saben que està fent-se en cada moment a l’aula, per afavorir la realització
de les tasques i compensar així la no utilització de llibre de text.”

Per tant la relació entre tutors i famílies s’afavoreix amb reunions periòdiques cada dos mesos intentant, en la mesura del possible establir un horari on l’assistència estiga garantida.

Igualment l’horari d’atenció a pares és el dijous de 12:30 a 13:30, encara que es poden establir horaris diferents amb acords entre família i tutor.