Enguany i per primera vegada en la història del CRA Benavites Quart de les Valls caldrà fer ús de la baremació durant l’admissió, sobretot passarà a l’alumnat de 3 anys dels dos aularis i en tots els nivells de l’aulari de Benavites.

Per tant totes les famílies nouvingudes, sobretot les que estan dins del perfil descrit cal que facen arribar a la direcció del centre la documentació necessària per a poder realitzar la baremació com cal.

PUNTUACIÓ ADMISSIÓ: Segons ORDRE  7/2016,  de  19  d’abril,  de  la  Conselleria  d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

 

  1. GERMANS:

Per cada germà matriculat al Centre ………. 15 punts

La direcció del centre comprovarà aquesta circumstància.

 

  1. PARE O MARE TREBALLADOR  DEL CENTRE…………………… 5 punts

 

  1. DOMICILI:

Àrea d’influència ……………………………………………………………………… 10 punts

Àrea limítrofa…………………………………………………………………………………. 5 punts

 

El domicili familiar s’acreditarà per mitjà de la presentació del DNI del pare, mare o tutor i d’un rebut recent d’aigua, llum o telèfon o contracte de lloguer.

El lloc de treball del pare, de la mare o del tutor podrà ser considerat, a instància del sol·licitant, amb els mateixos efectes que el domicili familiar.

 

  1. RENDA:

Igual o inferior a 2 vegades l’IPREM ……………………………………… 2 punts

 

Per a l’obtenció de la puntuació pel concepte renda anual de la unitat familiar, serà requisit imprescindible omplir les dades que figuren en l’annex VI.

La renda de la unitat familiar es determinarà dividint els ingressos entre el nombre de membres que la componen.

l’IPREM és de 7.455,14 euros x 2 = 14.910,28 euros

Descarregat l’annex VI d’autorització de la renda a l’enllaç

 

  1. FAMÍLIA NOMBROSA

General ………………………………………………………………………………………………………… 3 punts

Especial ……………………………………………………………………………………………………….. 5 punts

 

La condició de membre de família nombrosa s’acreditarà aportant el títol oficial de família nombrosa a què fa referència l’article 4 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció de les Famílies Nombroses.

 

  1. DISCAPACITAT

Discapacitat de l’alumne:

    Del 33 al 64%……………………………………………………………………………………………. 4 punts

   Igual o superior al 65% …………………………………………………………………………….. 7 punts

Discapacitat dels pares o germans de l’alumne:

    Del 33 al 64%…………………………………………………………………………………………… 3 punts

   Igual o superior al 65% …………………………………………………………………………….. 5 punts

 

La discapacitat dels i les alumnes, germans o germanes, els seus pares o mares, tutors o tutores s’acreditarà per mitjà del certificat corresponent o amb la targeta acreditativa de la condició de persona amb discapacitat emesos per la conselleria competent en matèria de benestar social.

 

  1. FAMÍLIA MONOPARENTAL / FAMILIA MONOPARENTAL

General …………………………………………………………………………………………………………. 3 punts

Especial ……………………………………………………………………………………………………….. 5 punts

 

La condició de membre de família monoparental s’acreditarà aportant el títol de família monoparental expedit per la conselleria competent en matèria de família.

—————-