RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2017, de la Direcció General de Política Educativa, de convocatòria d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics, any 2017. [2017/8277] (DOGV núm. 8134 de 25.09.2017) Ref. Base de dades 2017/8277

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en l’article 126, regula la composició del consell escolar dels centres docents públics. En l’apartat 6 d’aquest article es disposa que «correspon a les administracions educatives determinar el nombre total de membres del consell escolar i regular el procés d’elecció».

La composició dels consells escolars dels centres docents públics ve determinada pels seus corresponents reglaments orgànics i la normativa de desplegament i adaptació per als casos dels centres d’Educació Especial, persones adultes, seccions dels instituts d’Educació Secundària i col·legis rurals agrupats.

Per la seua banda, la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació (LODE), en l’article 56 determina la composició del consell escolar dels centres privats concertats. En l’apartat 3 d’aquest article es disposa que «el consell escolar del centre es renovarà per meitats cada dos anys, sense perjudici que es cobrisquen fins a aquest terme les vacants que es produïsquen. Les administracions educatives regularan el procediment de renovació parcial, que es realitzarà de manera equilibrada entre els diferents sectors de la comunitat educativa que la integren. Així mateix, regularan el procediment transitori per a la primera renovació parcial, una vegada constituït el consell escolar d’acord amb el que disposa la present llei».

El Decret 93/2016, de 22 de juliol, del Consell, regula el procés electoral per a la renovació i constitució dels consells escolars dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics.

En l’article 2, apartat 1, d’aquest decret es disposa que la conselleria competent en matèria d’educació convocarà els anys imparells, per resolució de la direcció general competent en matèria de foment de la participació dels diferents sectors de la comunitat escolar, el procés electoral ordinari per a l’elecció dels components dels consells escolars. En la resolució de la convocatòria s’hi inclouran les instruccions necessàries i el calendari orientatiu per al desenvolupament i l’aplicació del procés, que haurà de dur-se a terme abans del 31 de desembre de l’any natural en el qual s’inicia el curs acadèmic.

En virtut d’això, d’acord amb el que està previst en l’article 2 del Decret 93/2016, i l’atribució de funcions efectuada pel Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, el director general de Política Educativa resol:

Primer. Convocatòria

El dia 23 de novembre de 2017 se celebraran eleccions per a la renovació i constitució dels consells escolars dels centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartisquen segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, ensenyaments de règim especial i educació de persones adultes, així com les escoles infantils de primer cicle de titularitat de la Generalitat.

Segon. Composició dels consells escolars

1. Centres públics docents no universitaris

1.1. La composició dels consells escolars dels centres públics docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, d’acord amb la normativa vigent, serà la que es detalla en l’annex I-A.

1.2. La renovació de la primera meitat dels consells escolars dels centres públics docents no universitaris es farà en els termes que preveu l’annex I-B d’aquesta resolució.

1.3. La renovació de la segona meitat dels consells escolars dels centres públics docents no universitaris es farà en els termes que preveu l’annex I-C d’aquesta resolució.

2. Centres concertats

2.1. La composició dels consells escolars dels centres concertats i la seua renovació serà la que es detalla en l’annex II, sempre que no contravinga el que es disposa en la normativa estatal vigent.

2.2. Així mateix, la composició dels centres concertats en Educació Infantil que es constituïsquen per primera vegada serà la prevista en l’article 56.1 de la LODE, igual que la resta de centres concertats. No obstant això, si no hi ha un nombre suficient de representants d’algun dels sectors, es reduirà el nombre de representants en cada un d’aquests, i es respectarà en tot moment la proporcionalitat que entre els distints sectors estableix l’esmentat precepte.

Tercer. Juntes electorals

La composició de les juntes electorals s’ajustarà al que disposa l’article 7 del Decret 93/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regula el procés electoral per a la renovació i constitució dels consells escolars dels centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics.

Quart. Meses electorals

De conformitat amb el que es disposa en l’article 13 del Decret 93/2016 esmentat, el dia de les eleccions es constituiran meses electorals per a l’elecció del professorat, de les famílies i de l’alumnat, previstes en els articles 15.4, 16.4 i 17.4 d’aquest decret.

Cinqué. Vot no presencial

Atés que la finalitat del procediment de votació és aconseguir tanta participació com siga possible, es podrà prendre part en el procés mitjançant el vot no presencial, tal com es regula en l’article 14 del Decret 93/2016.

Sisé. Propaganda i campanya electoral de les persones candidates

1. La Junta Electoral, i en particular la direcció del centre, facilitarà a les persones de la comunitat escolar que siguen proclamades candidates tot allò que siga necessari perquè puguen donar-se a conéixer a l’electorat. Especialment, a les candidatures dels sectors de les famílies i de l’alumnat, se’ls facilitaran locals per a reunions.

Les persones membres de les associacions o organitzacions de les famílies i de l’alumnat podran accedir als centres per a exposar els programes de les seues respectives organitzacions.

2. En tot cas, les activitats a què es refereix l’apartat anterior es duran a terme en l’horari que determine la direcció del centre, sense que això altere el normal desenvolupament de les activitats acadèmiques.

Caldrà tindre en compte també les disponibilitats horàries d’aquests sectors.

3. La campanya electoral transcorrerà des de l’endemà de la publicació de la llista definitiva de les persones candidates fins a dos dies lectius abans de la data de realització de les eleccions, i en cap cas durarà menys de 5 dies lectius. El dia lectiu anterior a la realització de les eleccions serà jornada de reflexió i no podran dur-se a terme actes de propaganda electoral.

Seté. Model de formularis

1. S’aproven els formularis següents, inclosos com a annex IV, per a la constitució de la Junta Electoral, presentació de candidatures diferenciades, actes del procés electoral i proclamació, i dades de participació:

– Annex IV-A: constitució de la Junta Electoral

– Annex IV-B1: candidatura de l’AMPA

– Annex IV-B2: candidatura de l’associació d’alumnes

– Annex IV-C1: acta del procés electoral de les famílies

– Annex IV-C2: acta del procés electoral de l’alumnat

– Annex IV-C3: acta del procés electoral del professorat

– Annex IV-C4: acta del procés electoral del personal d’administració i serveis (PAS)

– Annex IV-C5: acta del procés electoral del personal d’atenció educativa complementària (PAEC)

– Annex IV-D: acta de la sessió de la Junta Electoral de proclamació de les persones candidates electes

– Annex IV-E: dades de participació relatives al procés electoral

Aquests formularis es podran descarregar íntegrament de la web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Per al seu emplenament i generació, si escau, caldrà ajustar-se al que estableix el manual de l’aplicació web, disponible en la web general de la Conselleria. Així mateix, s’aprova el calendari orientatiu inclòs en l’annex III.

2. No obstant això, seran vàlids i tindran ple efecte els documents del procés electoral que, sense ajustar-se a aquests models, continguen els elements essencials requerits per l’ordenament jurídic vigent.

Huité. Sistema d’informació per al procés i comunicació al centres

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport habilitarà un sistema electrònic perquè els centres puguen introduir les dades del procés.

Així mateix, la informació per als centres que genere el procés d’eleccions, les instruccions, els manuals per al procés electrònic i els formularis normalitzats, així com els possibles avisos i novetats, es publicaran en la web d’aquesta conselleria en l’adreça d’internet: http://www.ceice.gva.es/va/web/madres-padres-alumnos/consejos-escolares

Nové. Eficàcia

Aquesta resolució tindrà efectes des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se un recurs d’alçada davant el secretari autonòmic d’Educació i Investigació de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes a partir de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, segons estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

València, 13 de setembre de 2017.– El director general de Política Educativa: Jaume Fullana Mestre.

Seguiment a la web: http://www.ceice.gva.es/va/web/madres-padres-alumnos/consejos-escolares