En aplicació de l’article 20 punt 3 de la Resolució de la secretària d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, per la que es convoquen ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2017-2018, se sol·licita, a l’efecte de comprovació, la presentació per l’interessat delsjustificants del pagament del servei rebut, en el cas d’ajudes per a reeducació pedagògica, reeducació del llenguatge i/o ajudes per a alumnes amb altes capacitats intel·lectuals, (no per a la resta de components de la beca).

Els alumnes que figuren en el llistat adjunt, pertanyents a aqueix centre educatiu, hauran de realitzar la justificació descrita.

Per a això, els pares/mares o tutors dels alumnes indicats, hauran de firmar el vaig rebre en el model que s’adjunta també en el present correu.

El termini per a entregar els justificants de pagament en el centre, per part dels interessats serà fins el 31 d’octubre de 2018.