Efectuades les modificacions oportunes corresponents a les esmenes i reclamacions tramitades per les famílies en relació amb les sol·licituds d’ajudes assistencials de menjador escolar per al curs 2018/2019 presentades dins del termini, li comunique que de conformitat amb el que disposa l’Ordre 18/2018, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’establixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de menjador escolar en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana i, la Resolució de 6 de juny de 2018, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2018/2019 , el Director General de Centres i Personal Docent ha dictat la corresponent Resolució Definitiva, que detalla les persones beneficiàries i no beneficiàries ja siga, per no aconseguir la puntuació necessària o per incórrer en algun motiu d’exclusió.

 

Alumnat beneficiari

 

Alumnat no beneficiari

Altres normatives

NOVEDAD

 

NORMATIVA COMEDOR ESCOLAR