LLISTAT PROVISIONAL DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA PER LES PERSONES SOL·LICITANTS D’AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR  ESCOLAR PER AL CURS 2018/2019

 

LES PERSONES INTERESSADES DISPOSEN D’UN TERMINI DE 10 DIES HÀBILS, DES DE LA INSERCIÓ DEL PRESENT LLISTAT EN EL TAULER D’ANUNCIS CORRESPONENT, PER A LA PRESENTACIÓ, EN EL MATEIX CENTRE EDUCATIU, DE LA DOCUMENTACIÓ QUE CONSIDEREN CONVENIENT EN CAS QUE CONSIDEREN ERRÒNIA LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA O EN CAS QUE SIGA ERRÒNIA L’EXCLUSIÓ DE LA
SEUA SOL·LICITUD.

Beneficiaris

No beneficiaris