Resolució Definitiva, que detalla les persones beneficiàries i no beneficiàries ja siga, per no aconseguir la puntuació necessària o per incórrer en algun motiu d’exclusió.

 

ALUMNAT BENEFICIARI D’AJUDA ASSISTENCIAL DE MENJADOR CURS 2018/2019.

 

LLISTAT DE PERSONES NO BENEFICIÀRIES D’AJUDA ASSISTENCIAL DE MENJADOR ESCOLAR PER AL CURS 2018/2019.

 

La resolució posa fi a la via administrativa, i podrà ser potestativament recorreguda en reposició davant del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el termini d’un mes des de la seua publicació, o ser impugnada per mitjà de la interposició de recurs contenciós-administratiu davant la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de la seua notificació. En cas de presentar recurs de reposició, este haurà de presentar-se preferentment en el registre d’entrada de la conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport o en els registres d’entrada de les direccions territorials corresponents.

 

La resolución pone fin a la vía administrativa, y podrá ser potestativamente recurrida en reposición ante el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en el plazo de un mes desde su publicación, o ser impugnada mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación. En el caso de presentar recurso de reposición, éste deberá presentarse preferentemente en el registro de entrada de la conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte o en los registros de entrada de las Direcciones Territoriales correspondientes.