REUNIONS INFORMATIVES I D’ENTREGA DE MATRÍCULA

Dia 27 de juny —– De 9.00 a 10.30 hores aulari de Quart de les Valls

Dia 26 de juny —- De 13.00 a 14:30 hores aulari de Benavites

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR EL DIA DE MATRÍCULA:

 1. Full de matrícula. (es facilitarà el dia de la matrícula) Full de matrícula
 2. Previsió ús de menjador. Previsió menjador matricula juny i setembre
 3. Quatre fotos carnet de l’alumne actuals (infantil)
 4. Fotocòpia llibre de família
 5. Fotocòpia D.N.I. dels pares
 6. Fotocòpia D.N.I. de l’alumne (si en té)
 7. Fotocòpia cartilla Seguretat Social que es veja el número
 8. Sol·licitud accés a web familia. (es facilitarà el dia de la matrícula) Sol-licitud_ACCES_WEB_FAMILIA
 9. Certificacions de minusvalidesa o discapacitats, (si és el cas).
 10. Informe de revisió mèdica. (sols 3 anys i 6 anys)
 11. Notificacions mèdiques sobre al·lèrgies.  (si és el cas)
 12. Notificacions mèdiques sobre medicaments crònics i posologia (si és el cas)
 13. Notificacions de jutjat sobre custòdies, pàtries potestats, existència de maltractaments, ordes d’allunyament, etc. (si és el cas)
 14. Els informes psicopedagògics i les seues revisions. (si és el cas)
 15. Informes de logopèdia i les seues revisions. (si és el cas)
 16. Contracte del banc de llibres (es facilitarà el dia de la matrícula) Contracte Banc de Llibres
 17. Full de permís per a utilitzar eines d’Internet (es facilitarà el dia de la matrícula) autorització TIC
 18. Full ingrés de la quota AMPA. NOM DEL XIQUET/A (fins a 31 d’agost) cuotes associacions
 19. Full ingrés de la quota de Banc de llibres. NOM DEL XIQUET/A (fins a 31 d’agost) cuotes associacions
 20. Document de baixa de centre anterior (Sols trasllats)