LLISTAT PROVISIONAL DE LA PUNTUACIÓ OBTINGUDA PER LES PERSONES SOL·LICITANTS D’AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR ESCOLAR  PER AL CURS 2019/2020

 

LLISTAT PROVISIONAL DE SOL·LICITUDS D’AJUDES ASSISTENCIALS DE MENJADOR ESCOLAR PER AL CURS 2019/2020 EN LES QUE CONCORRE  ALGUN MOTIU D’EXCLUSIÓ