A TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA

Benvolguda directora, Benvolgut director:

El Ple del Consell ha aprovat hui, 3 d’abril, un decret llei de mesures urgents en els àmbits de l’educació, la cultura i l’esport per a pal·liar els efectes de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 en aquestes àrees.

 

En l’àmbit educatiu, la suspensió de l’activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament previstos en l’article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, ha suposat per a les administracions educatives, per als docents i per a l’alumnat un repte sense precedents.

Els esforços inicials s’han centrat a garantir el dret fonamental a l’educació constitucionalment reconegut, mitjançant una modalitat educativa a distància, que ha requerit, en un reduït espai de temps, el desenvolupament d’eines de comunicació pròpies i segures, l’articulació de mecanismes de coordinació als centres educatius i un gran esforç d’adaptació dels equips directius, del professorat, de les famílies i de l’alumnat.

D’altra banda, s’han garantit les prestacions essencials als membres de la comunitat educativa més vulnerables, amb l’adopció de mesures d’emergència com per exemple les que substitueixen el servei de menjador per a les famílies més necessitades. Així mateix, s’han adoptat mesures excepcionals amb l’objecte de pal·liar la incidència negativa, especialment en els llocs de treball, derivada de la suspensió dels contractes públics vinculats a l’activitat educativa, com per exemple els que presten els serveis de menjadors escolars o transport.

Ateses les necessitats immediates, i en el marc de les mesures administratives de contenció fixades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, que estableix l’estat d’alarma, cal adaptarels mecanismes necessaris per a la preparació i la posada en marxa del pròxim curs escolar, així com aspectes relacionats amb la continuïtat de serveis educatius afectats per la suspensió de classes presencials aquest curs. Per tot això, s’han aprovat les mesures següents:

1. Admissió de l’alumnat

Es recullen les mesures normatives necessàries per a garantir la tramitació del procés d’admissió i la preparació de l’inici del curs escolar 2020/2021, en les circumstàncies extraordinàries derivades de l’emergència sanitària, que dificulten, entre altres, la tramitació de procediments, la realització de tràmits presencials, la participació de la comunitat educativa o l’emissió d’informes diagnòstics d’alumnat. Per aquest motiu, el decret llei incorpora les disposicions normatives necessàries per a adaptar el procés d’admissió a les circumstàncies excepcionals i de confinament derivades de l’estat d’alarma; s’adapta la participació dels òrgans col·legiats, i es prorroguen al pròxim curs les àrees d’influència vigents en l’actual curs als efectes d’escolarització.

El procediment d’admissió en les etapes d’Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i FP per al pròxim curs 2020-2021 es tramitarà de manera electrònica, per a evitar així tràmits presencials. La Conselleria, per a garantir l’assistència i l’accés de totes les famílies, habilitarà punts d’atenció a l’usuari per a les persones que no disposen de mitjans electrònics.

 

2. Llei de plurilingüisme

Les tasques extraordinàries assumides pels equips directius i pel conjunt de la comunitat educativa, derivades del canvi temporal al model de formació a distància, fan aconsellable la pròrroga dels projectes lingü.stics de centre (PLC) vigents i la modificació del calendari d’aplicació de la llei esmentada.

En el decret llei s’estableix la pròrroga d’un any en la implantació del Programa d’educació plurilingüe i intercultural (PEPLI) en ESO, Batxillerat, FP i Formació de Persones Adultes, en comptes de fer-se en el curs 2020-2021 com preveu la Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat.

Aquesta pròrroga s’adopta perquè les mesures de contenció vigents per a fer front a la COVID-19 impossibiliten l’elaboració, modificació i aprovació dels projectes lingü.stics de centre (PLC) abans del procés d’admissió. Es considera fonamental garantir la participació dels membres de cada consell escolar de centre en condicions presencials per a fer les votacions del PLC per majoria de 2/3 i aquesta condició en aquests moments és inviable.

Per tant, tots els centres educatius de Secundària, Batxillerat, FP i FPA del sistema educatiu valencià, durant el pròxim curs 2020-2021, mantindran els mateixos programes lingü.stics que han aplicat aquest curs.

La Conselleria d’Educació adoptarà les mesures necessàries perquè tots els treballs fets fins a la data en l’elaboració dels projectes lingü.stics de centre es reprenguen en el pròxim curs 2020-2021 en el punt en què es trobaven en cada centre.

 

3. Educació Infantil (0-3 anys)

Per a assegurar el foment de l’escolarització en el primer cicle d’Educació Infantil, el decret llei preveu una ajuda extraordinària destinada tant a les escoles infantils 0-3 privades, com a les escoles infantils municipals per la mateixa quantitat que reben amb el Bo Infantil.

Aquesta mesura té com a finalitat contribuir al manteniment de la xarxa de centres educatius de 0 a 3 anys, per a garantir, quan acabe la suspensió temporal de l’activitat educativa presencial, l’oferta de places escolars subvencionades per a la continuació del curs escolar i l’inici del curs 2020-2021 en aquesta etapa educativa.

 

4. Ajudes al transport escolar individual de l’alumnat

L’alumnat beneficiari de l’ajuda de transport escolar individual en rebrà l’import íntegre. La Conselleria abonarà a les famílies totes les ajudes individualitzades de transport escolar concedides per al curs 2019-2020 per a l’alumnat que no pot ser inclòs en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades i que es trobe escolaritzat en Educació Infantil de segon cicle (3 a 5 anys), Primària, ESO i Educació Especial, en centres públics dependents de la Generalitat. Aquesta mesura s’adopta perquè s’entén justificat pels beneficiaris el compliment de la finalitat per a la qual es concedeix l’ajuda, encara que els dies de no assistència a classe, durant el període de suspensió de l’activitat educativa presencial conseqüència de l’emergència sanitària, suposen més del 20 % del total de dies del curs escolar.

5. El Pla d’actuació per a la millora (PAM)

Les mesures imposades per l’estat d’alarma impossibiliten la convocatòria ordinària de les ajudes destinades a la dotació de recursos per a la inclusió educativa i la lluita contra l’abandó escolar als centres concertats, ja que aquesta convocatòria requereix, entre altres mesures, la realització prèvia d’una avaluació externa per part de la inspecció educativa dels programes d’actuació per a la millora desenvolupats durant el curs 2019-2020, que no es pot realitzar mentre dure la suspensió temporal de l’activitat educativa presencial als centres educatius.

En aquest sentit, i a fi de garantir els recursos necessaris a l’inici del curs 2020-2021, es preveu una ajuda directa per a la dotació de recursos destinats a la inclusió educativa i a la lluita contra l’abandó escolar primerenc, que consolida els recursos atorgats als centres per al curs 2019-2020. Es garanteixen, d’aquesta manera, els recursos necessaris per a atendre l’alumnat amb més dificultats d’aprenentatge. La Conselleria d’Educació establirà les mesures necessàries perquè els centres adapten les diferents actuacions previstes en el PAM desenvolupat en el curs 2019-2020 a les necessitats de l’alumnat en el curs 2020-2021.

En el cas dels centres públics, les actuacions previstes per a determinar els diferents programes i actuacions previstes en el PAM per al curs 2020-2021 es mantindran tal com estaven previstes, atés que en aquest cas no es fa cap convocatòria específica.

Aquestes són les mesures previstes en el decret llei que hui ha aprovat el Consell de la Generalitat Valenciana. D’altra banda, us facilitem informació sobre altres temes:

-Avaluacions de diagnòstic

En la Conferència Sectorial d’Educació celebrada el passat 25 de març, el Ministeri d’Educació i les administracions educatives de les comunitats autònomes acordem per unanimitat la suspensió de les avaluacions de diagnòstic previstes per al curs 2019-2020, és a dir les censals de 3r de Primària i 2n d’Educació Secundària i les avaluacions mostrals de 6é d’Educació Primària i 4t d’Educació Secundària Obligatòria.

-Altres mesures

A partir de les propostes que ens heu fet arribar des de les associacions de directores i directors i dels representants dels diversos sectors de la comunitat educativa, continuem treballant en la simplificació, ajornament o suspensió de les tasques burocràtiques que no siguen imprescindibles, a fi que el treball de totes i tots se centre en l’atenció educativa a l’alumnat i a les seues famílies.

En el decret llei, aprovat hui pel Ple del Consell, ja s’han recollit les que requerien aquest rang normatiu per a la seua realització. Pròximament us remetrem una adaptació de la resolució per la qual es dicten instruccions per a l’inici de curs amb aquest objectiu. Us demanem, una vegada més, que feu arribar aquest escrit a tots els membres de la comunitat educativa i us reiterem el nostre agraïment pel vostre treball i implicació. Us demanem que ens feu arribar qualsevol dubte o proposta de millora perquè entre totes i tots puguem continuar donant resposta a tots els aspectes en què hem d’actuar.

 

Carta signada