Estimades famílies,

Ja han eixit publicades les puntuacions de les beques d’enguany!

RESOLUCIÓ de la direcció general de Centres Docents per la qual s’estableix la puntuació mínima per a la concessió d’ajudes de menjador en el curs 2020/2021

Vista la RESOLUCIÓ de 29 juny de 2020, del conseller d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2020-2021.

Vist l’article 11 de l’Orde 18/2018, de 10 de maig, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana, que estableix que la direcció general amb competències en centres docents determinarà la puntuació mínima a partir de la qual es concediran les ajudes de menjador de caràcter assistencial, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

Per allò que s’ha exposat,

RESOLC

PUNTUACIÓ

  20 - 4,25€
  19 - 4€
  18 - 3,5€
  17 - 3€
  16 - 3€
  15 - 3€
  14 - 3€
  13 - 2,5€
  12 - 2,5€
  11 - 2€
  10 - 2€
  9 - 2€
  8 - 2€
  7 -2€