Estimades famílies i companys!

Per fi arranquen les comissions d’aquest curs! Des de la coordinadora de la comissió us plantegem fer una primera reunió per la formació del nou grup de la comissió així com per tractar els següents punts:

  1. Participants de la comissió
  2. Objectius de la comissió
  3. Funcionament de la comissió
  4. Revisió del PIC (Pla d’Igualtat i Convivència)
  5. Propostes i activitats per dur a terme aquest trimestre
  6. Suggerències

La data de la primera reunió és demà i la farem via telemàtica per TEAMS:

  • Dimarts 26 d’octubre a les 13 hores

Enllaç a la reunió: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQ4ZTllZDUtNzZlNC00NTY5LWE0MWItOTAxZTliMmZiMzA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273dd1114-ef7d-40c7-8669-569d32e7e29b%22%2c%22Oid%22%3a%22095073d1-2156-4cb4-98c2-f7c2e85f929e%22%7d

Si alguna persona de les que està a la comissió vol continuar ha de comunicar-ho o assistir a la reunió. Si hi ha gent que està interessada a participar i no pot acudir el dia que es faça la reunió pot comunicar mitjançant correu electrònic el seu interés en participar i formar part d’aquesta comissió. Cal enviar-ho a comissions@sommesqueuncra.org

Moltes gràcies ❤️🧡💛💚💙💜