Estimades famílies,

Després d’estudiar les sol·licituds d’ús de menjador i el nombre de comensals que faran ús del menjador escolar en ambdós aularis al llarg del curs 2021-2022 us informem per una banda dels preus finals que tindrem per aquest curs escolar i per una altra banda les vacants que tenim per a alumnat que vol fer ús del menjador de forma eventual.

Fixe: Aquell alumne/a que fa ús setmanal i sistemàtic del menjador. Més de 3 dies. El preu del menjador és de 4,25€ dia. Només es descomptaran aquells dies amb falta justificada (malaltia, confinament…) Aquest justificant del metge s’ha d’enviar per correu electrònic a menjador@sommesqueuncra.org Conselleria no admet la falta si no és amb un justificant correctament expedit per l’autoritat competent. 

Eventual:  Alumnat que per diverses qüestions han de fer ús esporàdic del menjador. Aquest alumnat només podrà fer ús del menjador un màxim de 3 dies a la setmana. El preu del menjador és de 4,25€ dia. Per poder fer ús cal fer l’ingrés amb anterioritat al compte bancari del centre ES43 2038 6275 91 3000574923 . Es pot fer un abonament de 10 tiquets (42,5€ / 10 dies) i quan s’acabe renovar-ho. El justificant de la transferència l’heu d’enviar abans de fer ús al correu menjador@sommesqueuncra.org En cas de no haver-ho pagat prèviament no podrà fer ús del menjador. En casos on no s’ha pogut prevenir que l’alumne/a s’ha de quedar al menjador aquest es pagarà de forma excepcional a posteriori. (Són aquells casos on la família ha tingut un problema o imprevist i no ho ha pogut previndre amb anterioritat).

Preu mensual del menjador per a l’alumnat fixe: Per a calcular el preu de la mensualitat d’octubre i maig i per tal que siga sempre la mateixa quantitat i així les famílies poder dur una previsió de gastos (sense tindre en compte l’alumnat becat) es calcula 4,25€ x dies totals d’octubre a maig i dividit tot això pel nombre de mesos. 

El preu per a l’alumnat amb beca d’ajuda assistencial: a aquests alumnes se’ls passarà directament per domiciliació bancària la quantitat a pagar que s’estipularà atenent a la diferència entre el preu real i la beca obtinguda per la Conselleria. 

El menjador escolar no podrà garantir la plaça a l’alumnat eventual perquè els torns de menjador estan molt massificats i cal tindre en compte que potser segons el nombre d’eventuals hi haja dies dels quals no es puga fer ús. La ràtio d’alumnat/monitor està establerta per Conselleria de la següent forma:

  • Educació Infantil de 2 i 3 anys: un monitor o monitora per cada 10 alumnes o fracció superior a 5. 
  • Educació Infantil de 4 i 5 anys: un monitor o monitora per cada 20 alumnes o fracció superior a 7. 
  • Educació Primària i Secundària Obligatòria: un monitor o monitora per cada 30 alumnes o fracció superior a 10.

ELS COMENSALS EVENTUALS PER A FER ÚS DEL MENJADOR HAN DE:

1. Ingressar al compte bancari de l’escola  ES43 2038 6275 91 3000574923 (CAIXABANK) l’import dels dies de la setmana que va a fer ús abans del dilluns a les 09:00h. Es poden comprar 10 tiquets alhora (42,5€) El justificant de la transferència l’heu d’enviar abans de fer ús al correu menjador@sommesqueuncra.org Per exemple, si es queda dilluns i dimarts, haurà de fer una transferència abans del dilluns a les 09:00h amb l’assumpte “Nom de l’alumne i dies que farà ús. Recordem màxim 3. El preu de cada dia és 4,25€.

2. En cas d’imprevist i no poder fer l’ingrés amb anterioritat, de forma excepcional, podran fer l’ingrés a posteriori.

3. L’alumne/a ha d’avisar al seu tutor/a quan es passe la llista de menjador a l’aula que eixe dia va a fer ús de menjador.

4. Les famílies de comensals eventuals de menjador d’Infantil han d’informar prèviament al tutor/a mitjançant el canal de comunicació corresponent per a evitar possibles incidències.

RECORDEM: Els comensals eventuals sols poden fer ús del menjador un màxim de 3 dies a la setmana. En cas de necessitat justificada, heu de notificar-ho i justificar el motiu a la persona encarregada i director/a per valorar la situació i si cal donar el vistiplau.

IMPORTANT: L’alumnat eventual s’atendrà per ordre d’avís, sabent quina és la franja horària per avisar. Recordar que també poden avisar amb dies d’antelació si ho saben. Tanmateix, segons el torn d’avís, quan s’acaben les places diàries als diferents grups ja no s’acceptarà més alumnat. Esperem que ho puguen comprendre, és la manca d’espai i el respecte al que marca la llei respecte a la ràtio monitor/alumnat i la normativa sanitària establertes al nostre pla de contingència. 

FORMA DE PAGAMENT 

Els comensals fixos pagaran el servei a través de domiciliació bancària en CAIXABANK ES43 2038 6275 91 3000574923 i es deurà comunicar sempre al centre qualsevol variació de les dades bancàries. Els rebuts es passaran al cobrament entre l’5 i el 10 de cada mes, a excepció de setembre i octubre, retard produït per l’actualització de totes les dades bancàries. Qualsevol variació al llarg del curs serà comunicada als usuaris. 

EXTRAESCOLARS EN HORARI DE MENJADOR I PLA ANUAL DE MENJADOR

L’alumnat que faça ús del servici de menjador escolar, s’adhereix automàticament a el que s’estipula dins l’organització i funcionament del mateix i establert dins els documents oficials de centre  respecte aquest servici: Projecte Educatiu del Menjador Escolar, Programació Anual del Menjador. Així doncs, cap alumne/a que use aquest servici podrà dur a terme activitats diferents que no siguen aquelles que hi ha estipulades i programades al centre educatiu i per aquest espai i temps en concret. Actualment i degut a la situació sanitària i el nostre pla de contingència no hi haurà cap tipus d’activitat extraescolar ofertada en horari de menjador. Quan la situació millore i arriben les noves mesures aquesta situació canviarà. Qualsevol modificació i/o actualització del programa d’activitats serà coordinat convenientment i autoritzat per la direcció del centre i la persona encarregada del menjador escolar. Aquell alumnat que per qualsevol motiu justificat haja d’abandonar el servici de menjador després d’haver dinat, no podrà tornar al centre en la franja horària ocupada per aquest servici i les seues activitats, ho haurà de fer, quan així per horari pertoque, pel començament de les classes de la jornada de la vesprada, a les 15:00 h.