Estimades famílies,

Us fem arribar tota la informació enviada per la Conselleria d’Educació als centres escolars amb les instruccions respecte a la vacunació COVID-19 en la població infantil de 5 a 11 anys. Al mateix temps també us adjuntem la documentació necessària a omplir en el cas de voler que el vostre fill/a siga vacunat al centre. Insistim en que el CENTRE simplement us fa arribar la informació i instruccions que des de Conselleria d’Educació i Sanitat han establert sobre la vacunació infantil. El centre no pren ni decideix cap tipus de mesura. En tot cas, el centre respectarà i vetllarà perquè la privacitat i decisió de cada família quede sempre respectada.

Les famílies, hui dilluns 13 de desembre, rebreu en la motxilla dels vostres fills i filles el full informatiu junt amb l’autorització necessària per poder ser vacunat. S’ha de portar signada si o si demà dimarts 14 de desembre.

MOLT IMPORTANT: No es podrà vacunar ningú que no dispose de l’autorització signada. I en les situacions de separació, divorci, nul·litat, ruptura de parelles i situacions anàlogues l’autorització haurà d’estar signada pels dos progenitors.

Carta de la Conselleria d’Educació:

La Comissió de Salut Pública, celebrada en el matí del dimarts 7 de desembre, ha aprovat la incorporació dels xiquets i de les xiquetes d’entre 5 i 11 anys a l’Estratègia de vacunació contra la COVID-19 a Espanya. Aquesta decisió ha estat basada en la proposta realitzada, prèviament, per la Ponència de Vacunes.

La vacunació d’aquestes cohorts d’edat, s’ha aprovat per a disminuir la càrrega de malaltia d’aquest col·lectiu i la transmissió en l’entorn familiar, en els centres educatius i en la comunitat. En aquest sentit, la Comissió destaca la importància de protegir els menors d’aquestes edats no sols de la malaltia en la seua fase aguda, sinó també davant possibles afeccions a futur i enfront de la síndrome de COVID persistent.

La Comissió ha decidit començar la vacunació infantil en aquesta franja d’edat, a partir del pròxim dia 15 de desembre.

En l’àmbit de la Comunitat Valenciana la vacunació es realitzarà per part dels equips sanitaris als centres educatius, dins de la jornada escolar i en l’horari que es determine per part de les autoritats sanitàries.

A conseqüència de les dosis rebudes en la Comunitat Valenciana, la primera fase d’aquesta vacunació es realitzarà entre els dies 15 i 22 de desembre i es vacunarà tot l’alumnat del centre que curse estudis entre 4t i 6é d’Educació Primària.

A més, en aquesta primera fase, es vacunarà amb caràcter prioritari a tot l’alumnat amb edats compreses entre 5 i 11 anys que es trobe matriculat als centres específics d’Educació Especial i a les aules específiques d’educació especial situades als centres educatius ordinaris.

Des dels centres docents traslladareu a les mares, pares i persones representants legals de l’alumnat del vostre centre el full informatiu que s’adjunta com a annex a aquesta carta i que conté un qüestionari amb informació rellevant per a la vacunació i un document d’autorització de la vacunació de menors en l’àmbit escolar.

Aquesta informació haurà de ser traslladada de manera urgent a les famílies el mateix dia 13 de desembre, indicant que el centre haurà de disposar de la documentació signada per les famílies al llarg del matí del dimarts dia 14 de desembre.

Des del centre de salut pública que corresponga a cada centre educatiu contactaran amb el centre per a determinar l’horari i els dies de vacunació.

Cada centre educatiu habilitarà un espai com a punt de vacunació. Sempre que siga possible comptarà amb entrada i eixida diferents perquè no coincidisca l’alumnat que espera vacunar-se amb el que ja s’ha vacunat.

Es disposarà d’una àrea d’identificació prèvia a la vacunació en la qual el personal del centre educatiu ajudarà en la identificació de l’alumnat i en proveirà la autorització, que s’ha d’omplir i signar com cal.

S’haurà de comptar també amb un espai pròxim per a l’espera postvacunació i l’atenció, per part del personal sanitari, de qualsevol esdeveniment advers que es puga produir després de la vacunació.

El dia de la vacunació, l’alumnat acudirà a l’espai de vacunació i seguirà el circuit establit. El flux per a cada equip serà ordenat i es comptarà amb l’ajuda del personal del centre educatiu per a organitzar l’entrada de l’alumnat al punt de vacunació.

Cada tutor o tutora d’un grup d’alumnat del centre acudirà a l’espai de vacunació amb l’alumnat del seu grup que compte amb la corresponent autorització.

No es podrà vacunar ningú que no dispose de l’autorització signada.

La tutora o tutor del grup de l’alumnat romandrà a la porta d’entrada a l’espai de vacunació fins que tot l’alumnat del seu grup s’haja vacunat.

L’equip sanitari, una vegada comprovada l’autorització, verificarà les possibles contraindicacions a la vista de la informació facilitada per la família i el seu estat vacunal, procedint, si tot està correcte, a la vacunació i registre.

L’alumnat, una vegada vacunat, passarà a l’àrea d’espera postvacunació per a la vigilància de possibles esdeveniments adversos durant un mínim de 15 minuts sota la supervisió de l’equip sanitari (30 minuts si en el full informatiu està marcada qualsevol de les precaucions).

Us recordem que la informació sobre l’alumnat que es vacune al centre és una informació de caràcter confidencial que es troba especialment protegida i que no ha de tindre cap difusió ni dins ni fora del centre.

Per part de la direcció del centre es prendran les mesures necessàries perquè es procedisca a la neteja i a la desinfecció de les instal·lacions una vegada concloga la jornada de vacunació.

L’objectiu és que, a la tornada de les vacances, a tot l’alumnat d’aquesta franja d’edat se li haja donat la possibilitat de vacunar-se.

La vacunació de l’alumnat d’entre 5 i 8 anys es realitzarà quan ho disposen les autoritats sanitàries i de nou serà notificada als centres.

Com sempre aprofitem l’ocasió per a agrair-vos la vostra col·laboració i per a traslladar-vos el nostre reconeixement pel treball realitzat, sempre amb l’objectiu d’oferir al nostre alumnat i les seues famílies la major atenció educativa possible.

FULL INFORMATIU I AUTORITZACIÓ
HOJA INFORMATIVA Y AUTORIZACIÓN