SOM UNA ESCOLA PARTICIPATIVA 

La participació de professorat, alumnat i famílies en el control i gestió del centre escolar no es redueix al simple ritualisme formalista de la constitució i successives reunions del consell escolar de centre i les seues corresponents comissions. Va molt més enllà, buscant fórmules d’implicació d’alumnat, families, docents i gent de l’entorn que sobrepassen els límits del que s’estableix en la llei –i, a vegades, plantejant conflictes amb ella-.

Per tal de poder participar activament en la gestió i administració del centre cal que la implicació personal de cadascún dels que participen siga compromesa i activa (no val anar una vegada a la Comissió Coordinadora i protestar). Les crítiques que es proposen han de ser constructives, sempre intentant buscar propostes de millora.

Tots els membres de la comunitat educativa poden participar i prendre part de l’administració i gestió del centre mitjançant els canals establerts al seu efecte, com per exemple: 

A nivell de centre

  • Consell escolar obert (“Comissió coordinadora“): Per a emprar aquesta vía, caldrà enviar amb 48h d’antelació mínima, aquelles propostes que es vulguen tractar en la comissió. Per una altra banda, es prendrà nota de les propostes emeses en el torn obert de paraules, però no es garantirà la seua resolució, discussió o resposta en la mateixa convocatòria.  
  • Les comissions.
  • La participació en els tallers de famílies.
  • El compromís de voluntariat.
  • Associació de Famílies.
  • Equip directiu.

A nivell d’aula:

  • La participació en activitats d’aula: grups interactius, espais d’aprenentatge, tertúlia dialògica. etc (almenys una per aula) 
  • La participació de voluntaris experts.
  • Tutories.
  • Assemblees.