SOM UNA ESCOLA DEMOCRÀTICA

Som una escola compromesa amb la igualtat social, que vetla perquè tot l’alumnat tinga les mateixes oportunitats i siga respetuosa amb les seues necessitats. Açò implica que la nostra escola ha d’organitzar-se de tal forma que genere les condicions necessàries perquè puguen garantir l’éxit escolar de tot l’alumnat.

Des de la nostra perspectiva, una escola ha de ser capaç de generar diferents mecanismes de participació per obrir la gestió i administració del centre a tota la Comunitat Educativa. Per a aconseguir ser una escola democràtica, tenim en compte les opinions de tota la comunitat educativa, ja que precisem de totes elles per millorar cada dia en un projecte comú i transformador.  Aquestes aportacions que arriben des de la comunitat educativa sempre han de vetlar pel benefici del centre en general (mai per interés particular d’un grup o alumne/a concret), i s’hauràn de fer pels canals de participació en el moment i lloc adients.

La democràcia a l’escola implica una consideració de la infància com a competent i capaç, concretada en el present dels xiquets i xiquetes amb la intenció de possibilitar el desenvolupament dels seus drets i crear espais de vida (nosaltres treballem des de l’espai de vida que suposa el centre escolar) en els quals puga participar. A més a més, tots els membres de la Comunitat Educativa estan presents en la gestió i administració del centre. Que totes les veus siguen igual de vàlides no implica una “Escola a la Carta” ja que sempre s’haurà de vetllar pel bon funcionament i administració del centre des d’una perspectiva global i no atenent a soles a les individualitats de cadascú.

La veu del professorat no està per damunt de cap veu però sí és cert que hem de tindre en compte que aquesta té una visió molt més ampla del context i de les necessitats de tot l’alumnat. La visió del claustre és molt més global que la que pot aportar segurament un familiar o alumne, que parteixen sempre de la seua experiència personal i no son capaços de vore totes les necessitats del centre.

Com a centre democràtic, comptem amb diversos canals de participació als quals poden accedir les families:

  1. Tutor. Els tutors i tutores tenen un horari d’atenció a famílies, o també poden reunir-se amb les families en qualsevol cita concretada prèviament amb el tutor/a, no en horari lectiu.
  2. Equip directiu. L’equipo directiu té també un horari d’atenció a famílies, però també atendràn amb cita prèvia. 
  3. Consell Escolar (Comissió Coordinadora). Una vegada emprades les vies anteriors, es pot fer una intervenció durant la següent Comissió  Cordinadora, sempre informant al director/a del centre per incloure el punt a l’ordre del dia de la sessió.
  4. Assemblees.
  5. Comissions mixtes.
  6. Associació de families.