SOM UNA ESCOLA INCLUSIVA 

Una escola on tot l’alumnat puga veure’s beneficiat de les tres “P”: Presència, Participació i Progrés (Ainscow, M., Both, T. y Dyson (2006): Improving Schools, Developing Inclusion. Nueva York. Routledge.) i on les mesures d’atenció a l’alumnat es realitzen dins de l’aula. Una escola inclusiva suposa entendre i comprendre a tots i cadascun dels quals formem part del nostre centre, assegurant la igualtat d’oportunitats i drets i vetlar perquè tothom puga arribar al màxim de les seues possibilitats.