SOM UNA ESCOLA DIALÒGICA 

Una escola on l’aprenentatge dialògic (AD), és la base de l’aprenentatge i la participació. L’AD es basa en la concepció comunicativa dels aprenentatges. S’entén que la interacció és imprescindible perquè es produeixen processos de transformació individual i social a través del diàleg. Així, la construcció del coneixement s’inicia en un pla intersubjectiu per posteriorment concretar-se en una construcció personal. El diàleg és doncs un element clau en l’aprenentatge.

L’AD es defineix com el resultat de les interaccions que produeix el diàleg igualitari, on diferents persones aporten arguments en condicions d’igualtat amb l’objectiu d’arribar a un consens. Els diferents arguments exposats s’han de valorar en funció de la seua validesa i no per la posició de poder dels que les realitzen.

Per produir-se un AD no només és necessari un gran nombre d’interaccions sinó que és imprescindible que el diàleg es produïsca en unes condicions específiques. Aquests condicionants revelen els principis del AD.

A continuació exposem els principis:

  1. Diàleg igualitari: Aquell en el qual les diferents aportacions es consideren en funció de la validesa dels arguments aportats i no de la posició de les persones que els emeten. 
  2. Intel·ligència cultural: És un concepte més ampli d’intel·ligència que engloba la intel·ligència acadèmica i les altres capacitats del llenguatge i acció que ens permeten arribar a acords. 
  3. Transformació: Aquest principi implica abordar les situacions de desigualtat amb vista a transformar-les i no a reproduir-les o adaptar-s’hi. 
  4. Dimensió instrumental: L’AD no ignora la dimensió instrumental, sinó que s’intensifica i s’aprofundeix.
  5. Creació de sentit: A través de l’estreta relació entre l’escola i la vida quotidiana de les persones, la comunitat.
  6. Solidaritat: Entesa com la lluita contra l’exclusió social i la desigualtat, es concreta en les classes quan l’alumnat col·labora amb els seus iguals per millorar l’aprenentatge de totes i tots. 
  7. Igualtat de les diferències: La igualtat de les diferències és el mateix dret de totes les persones a viure en la seua diferència.